Лични данни

Политика за защита на лични данни на „АпПрос“ ООД

За нас, „АпПрос“ ООД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет-сайт www.amira.bg, както и когато имате партньорски отношения с Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година („GDPR“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни „АпПрос“ ООД, „ние“, „нас“ или „наш“ означава „АпПрос“ ООД и „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт – www.amira.bg.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

• как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;

• как и защо използваме Вашите лични данни; и

• Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт  www.amira.bg и в офиса на Дружеството, находящ се в гр. София, район Витоша, ул. „Иван Сусанин“ № 72, Email: info@amira.bg, тел: : +359 878 554 008.

II. Обща информация.

1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

– „Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

– „Субект на личните данни“ – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.

– „Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване

– „Администратор на лични данни“ – по отношение на личните данни, които администрира е „АпПрос“ ООД.

Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

– „Обработващ лични данни“ – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което „АпПрос“ ООД стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на „АпПрос“ ООД  в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

– „Нарушение на личните данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

– „Дигитални активи“ – уебсайта www.amira.bg. всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

2. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „АпПрос“ ООД:

Лични данни Цел Основание
Име и фамилия, телефон, адрес, имейл Осъществяване на контакт с клиентa с оглед направена от него поръчка на Интернет-сайта на Дружеството на www.amira.bg; Изпращане на поръчана на Интернет-сайта на Дружеството на www.amira.bg стока; Изпълнение на задължения по сключен договор от разстояние за направена поръчка на стоки на Интернет-сайта на Дружеството на www.amira.bg; Осъществяване на обслужване и отговор на запитвания, сигнали, оплаквания, отстраняване на проблеми и друга обратна връзка относно ползваните услуги и закупените стоки; Сключване/изпълнение на договор от разстояние за направена поръчка на стоки.
И-мейл (e-mail) Регистрация на личен акаунт на Интернет-сайта на Дружеството на www.amira.bg Осъществяване на контакт с клиентa с оглед направена от него поръчка на Интернет-сайта на Дружеството на www.amira.bg; Изпращане на поръчана на Интернет-сайта на Дружеството на www.amira.bg стока; Изпълнение на задължения по сключен договор от разстояние за направена поръчка на стоки на Интернет-сайта на Дружеството на www.amira.bg; Сключване/изпълнение на договор от разстояние за направена поръчка на стоки.
И-мейл (e-mail) Предлагане на продукти и услуги на „АпПрос“ ООД. Изпращане на рекламни съобщения. Съгласие
Изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) на телефонния номер на клиентa. Предлагане на продукти и услуги на АпПрос“ ООД. Изпращане на рекламни съобщения. Съгласие
Изпращане на текстово съобщение на телефонния номер на клиента чрез VOIP-приложение “Viber” Предлагане на продукти и услуги на АпПрос“ ООД. Изпращане на рекламни съобщения. Съгласие

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „АпПрос“ ООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружеството, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ул. „Иван Сусанин“ № 72, Email: info@amira.bg, тел: : +359 878 554 008. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договора от разстояние за направена поръчка на стоки на нашия Интернет-сайт.

3. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно.

„АпПрос“ ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за „АпПрос“ ООД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

„АпПрос“ ООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание сключен договор от разстояние за направена поръчка на стоки – за срок от 5 г., който срок започва да тече от датата на прекратяване на договора от разстояние за направена поръчка на стоки.

б) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до изричното оттегляне на съгласието.

в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползваните от Вас продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

4. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

–  лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;

–  лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;

–  куриери

Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите клиенти на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.

„АпПрос“ ООД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

5. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

II. Вашите права

Като субект на данни, които данни се обработват от „АпПрос“ ООД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружестовото няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

„АпПрос“ ООД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб-сайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

Заявленията касаещи упражняването на Вашите права се подават:

–   лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на управление на Дружеството със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ул. „Иван Сусанин“ № 72

–   по електронен път чрез изпращане на e-mail: info@amira.bg

–   чрез обаждане на телефон:+359 878 554 008.

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 2 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

a.  Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ „профил“ за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b.  Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c.  Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d.  Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

•     личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

•     оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

•     считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e.  Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

•  оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

•  обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

•  ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

•  сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „АпПрос“ ООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f.  Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато

•  обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор от разстояние за направена поръчка на стоки; и

•  обработването се извършва по автоматизиран начин.

g.  Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

h.  Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред „АпПрос“ ООД.

телефонна поръчка

Ние ще се свържем с вас!